WebARENA IndigoPro/WebARENA SuitePRO V4『AlmaLinux 9.3』『KUSANAGI 9 (AlmaLinux9)』のOSテンプレート提供開始

株式会社NTTPCコミュニケーションズ
2024年2月2日
VPS/クラウド

WebARENA IndigoPro /WebARENA SuitePRO V4では、「AlmaLinux 9.3」  「KUSANAGI 9 (AlmaLinux9)」のOSテンプレートを提供開始しました。

■提供開始日

2024年1月31日(水)

■追加されたOSテンプレート

AlmaLinux 9.3
KUSANAGI 9 (AlmaLinux9)

OSのインストールとログイン方法に関しては、以下をご確認ください。

・WebARENA IndigoPro

・WebARENA SuitePRO V4